Scribd Cookies

Dont log out

[
{
"domain": ".scribd.com",
"expirationDate": 1751575075.068342,
"hostOnly": false,
"httpOnly": true,
"name": "_scribd_session",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "RjVBbW93dTNTMDFoeGJBam5POVdTMmxjZVdaaFh4V0F1OGNNeCtmM3Y2czU3c09HOXJ4cEEraWhtV2lQOXJUV1VXV0JkS01FZXJ4VUhhV2JhWlBkYUxGSFBRaTZ5ZUIxVFRHYVBUSjJvSzJyZXU0ckZDUk1lUHI4Rk5ZdDZSTTFXV1N4RlFGRHVPaUtUMi9Gb0ZaL1ZkZHlUTWxDRDJRNno2VzkvVjc2ZmJyTjRvUTQ1bFhpOU1pTmpQYUZ1UnRpb25xVnBWcExFMkZSaTk1R1N5c2ZHRVFxdzYyMTgvVzdrelJaU0s5OUFmK29zQjFZcmdNeWtsdVhkTEdWbjVkYzNLdnZrQlFuZkNScy9HV0NqZkl5M0phZGxyRkpXdU1MdGNmNmZXYkVaSjVmN0xTZWUrOU5wbjVvcFpwN00zZ1JYK09iN2hSL1gxYnFhS2lJMFlYNkZRYkZIeUNmdktEamh3SXM4L0pVR2JNS01mSzluWmhJdmJVS3pGcXo4SndkcThvS1ZUQS9qUE9rTXFaTVdZRzEyQURidnZZZFczT0VzZWdYVVZDOGVEWlhQWWVidEFOTFIrOHR5cDBPL1dNSy0tU2FNRzRkTlRqaGRVRFFpOWNDenBYUT09--8dac6190839bb66b52260b6d6c424997538879e3"
},
{
"domain": ".scribd.com",
"expirationDate": 1690058269.39087,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "osano_consentmanager_uuid",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "a1ba1fb8-8603-4edf-b385-5b4ae77cc168"
},
{
"domain": ".scribd.com",
"expirationDate": 1656881409,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "t-ip",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1"
},
{
"domain": ".scribd.com",
"expirationDate": 1719953106,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_ga",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "GA1.2.1698563874.1624445622"
},
{
"domain": ".scribd.com",
"expirationDate": 1664657106,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_rdt_uuid",
"path": "/",
"sameSite": "strict",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1650651367170.1d31d337-041e-4929-b3a8-2bc1b5cabe4f"
},
{
"domain": ".scribd.com",
"expirationDate": 1688416835,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_hjSessionUser_1620130",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "eyJpZCI6ImRhMzMyOTA0LTkxM2MtNTUyNi1hYzY2LTRjNWJiZDY0NzMzNyIsImNyZWF0ZWQiOjE2NTA2NTE5ODM4NDgsImV4aXN0aW5nIjp0cnVlfQ=="
},
{
"domain": ".www.scribd.com",
"expirationDate": 253402257600,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "G_ENABLED_IDPS",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "google"
},
{
"domain": ".scribd.com",
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "IR_14808",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": true,
"storeId": null,
"value": "1656881106387%7C0%7C1656881106387%7C%7C"
},
{
"domain": ".scribd.com",
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "IR_gbd",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": true,
"storeId": null,
"value": "scribd.com"
},
{
"domain": ".scribd.com",
"expirationDate": 1964465109,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "tatari-user-cookie",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "554717979"
},
{
"domain": ".scribd.com",
"expirationDate": 1656967505,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_uetsid",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "04f73980fb1111ec969bd39674ced34d"
},
{
"domain": ".scribd.com",
"expirationDate": 2097831213.343586,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "scribd_ubtc",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "u%3Ddef6454d-1efb-4ffe-af77-a562ad3b4dfa%26h%3DqbrKQKcyT5VvJ3zeOS3xOYzyM1DGE9by%2B2l4K14v2tE%3D"
},
{
"domain": ".scribd.com",
"expirationDate": 1690058269.409791,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "osano_consentmanager_expdate",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1689963029121"
},
{
"domain": ".scribd.com",
"expirationDate": 1964465109,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "tatari-session-cookie",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "e603d481-d487-2e70-950a-d9053ad6658d"
},
{
"domain": ".scribd.com",
"expirationDate": 1660714067,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_fbp",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "fb.1.1650651367040.1536846719"
},
{
"domain": ".scribd.com",
"expirationDate": 1687517618,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "__CJ_nwt",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "%7B%22nw1900%22%3A4681%7D"
},
{
"domain": "www.scribd.com",
"expirationDate": 1687883959,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "__pdst",
"path": "/",
"sameSite": "strict",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "719e82f442e24d44a8d658f539ff5663"
},
{
"domain": ".scribd.com",
"expirationDate": 1750676034,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "__ssid",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "9be3e79cecaf8bf37f8f2d13847f1d8"
},
{
"domain": ".scribd.com",
"expirationDate": 1688417112,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_clck",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1cnlazk|1|f2u|0"
},
{
"domain": ".scribd.com",
"expirationDate": 1658427364,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_gcl_au",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1.1.1977017900.1650651365"
},
{
"domain": ".scribd.com",
"expirationDate": 1656967506,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_gid",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "GA1.2.213898442.1656880832"
},
{
"domain": ".scribd.com",
"expirationDate": 1656882936,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_hjAbsoluteSessionInProgress",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "0"
},
{
"domain": ".scribd.com",
"expirationDate": 1656882936,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_hjSession_1620130",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "eyJpZCI6ImMxMjc3OWU1LTBlN2EtNGUzMy1hODg3LWFiZDNiZjQwNWMwZCIsImNyZWF0ZWQiOjE2NTY4ODA4MzU4NDUsImluU2FtcGxlIjpmYWxzZX0="
},
{
"domain": ".scribd.com",
"expirationDate": 1719952835,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_lc2_fpi",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "4b59e25de34b--01f8w828wbq0ypb36vxcwswsqw"
},
{
"domain": ".scribd.com",
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_li_dcdm_c",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": true,
"storeId": null,
"value": ".scribd.com"
},
{
"domain": ".scribd.com",
"expirationDate": 1719140497.462714,
"hostOnly": false,
"httpOnly": true,
"name": "_scribd_user_id",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "NTU0NzE3OTc5--415727c6794fc7da33badf5828b5e722b67fb00a"
},
{
"domain": "www.scribd.com",
"expirationDate": 1687518097,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "_tq_id.TV-18276381-1.b7cd",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "dccc058b38cb21b3.1624445627.0.1624446097.."
},
{
"domain": ".scribd.com",
"expirationDate": 1690577111,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_tt_enable_cookie",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1"
},
{
"domain": ".scribd.com",
"expirationDate": 1690577111,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_ttp",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "cc351afd-35d9-46dc-ae23-9d20b9ce23b9"
},
{
"domain": ".scribd.com",
"expirationDate": 1690577105,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_uetvid",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "46cf1ee0d41111ebb6d6d15d3cf8a19c"
},
{
"domain": ".scribd.com",
"expirationDate": 1808332221,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "bundle_promo_cookie",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1"
},
{
"domain": ".scribd.com",
"expirationDate": 1690058269.397646,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "osano_consentmanager",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "NnQN_BQ_PM450F8RY86pYrNdufBfuY5r5H4tv6KLIwmgWYfvIbtbchJZvcTtHVkDiszLQS65tbyqUL8RO_jfh_iSXiFCkzSvRvhSyaXjCGlW7LtcmZLj3uT-Ry9kHokolSqk0P37vur2-27cDXyvMAI3MYp8UW-M5JEX2iqiyv3iSCa2YaUzkcwjpb3te4BQr6k0BImptMJLYuNmeLdLMTBEHtMq71pP2gfLvQ=="
},
{
"domain": "www.scribd.com",
"expirationDate": 1964465109,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "tatari-cookie-test",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "19982071"
},
{
"domain": ".scribd.com",
"expirationDate": 1656967513,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_clsk",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "jdwn3m|1656881113797|1|0|m.clarity.ms/collect"
}
]

 

Back to top button